Website Manager

Forest Hills Youth Football League

News Detail

Field Status

Open Open

FHC - Forest Hill Central Stadium (08:06 AM | 04/24/18)

Open Open

Field 1 (08:06 AM | 04/24/18)

Open Open

Field 2 (11:38 AM | 08/30/18)

Open Open

Field 3 (11:38 AM | 08/30/18)

Open Open

Field 4 (11:38 AM | 08/30/18)

Open Open

FHE - Forest Hills Eastern Stadium (08:06 AM | 04/24/18)

Open Open

Field 1 (08:06 AM | 04/24/18)

Open Open

Field 2 (11:38 AM | 08/30/18)

Open Open

Field 3 (11:38 AM | 08/30/18)

Open Open

Field 4 (11:38 AM | 08/30/18)

Open Open

FHN - Forest Hills Northern Stadium (08:06 AM | 04/24/18)

Open Open

Field 1 (08:06 AM | 04/24/18)

Open Open

Field 2 (07:41 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 3 (11:38 AM | 08/30/18)

Open Open

Field 4 (11:38 AM | 08/30/18)

Open Open

FHC Practice Turf (08:11 AM | 04/24/18)

Open Open

Field 1 (08:11 AM | 04/24/18)

Open Open

Field 2 (03:41 PM | 08/16/18)

Open Open

Field 3 (03:41 PM | 08/16/18)

Open Open

Field 4 (03:41 PM | 08/16/18)

Open Open

FHC Lower Bowl (08:11 AM | 04/24/18)

Open Open

Lower Bowl (08:25 AM | 08/09/18)

Open Open

Lower Bowl2 (08:30 AM | 08/09/18)

Open Open

FHC - Central Woodlands Soccer Field (08:16 AM | 04/24/18)

Open Open

Field 1 (08:16 AM | 04/24/18)

Open Open

FHC - Central Woodlands Baseball Outfield (08:16 AM | 04/24/18)

Open Open

Field 1 (08:16 AM | 04/24/18)

Open Open

Field 2 (08:16 AM | 04/24/18)

Open Open

Forest Hills Administration Field (08:19 AM | 04/24/18)

Open Open

Field 1 (08:19 AM | 04/24/18)

Open Open

Field 2 (10:47 AM | 08/21/18)

Open Open

Field 3 (12:27 PM | 08/24/18)

Open Open

Field 4 (12:27 PM | 08/24/18)

Open Open

Field 5 (12:27 PM | 08/24/18)

Open Open

Field 6 (12:27 PM | 08/24/18)

Open Open

Field 7 (12:27 PM | 08/24/18)

Open Open

Field 8 (12:27 PM | 08/24/18)

Open Open

FH Eastern - West Practice Fields (08:21 AM | 04/24/18)

Open Open

Field 1 (06:36 PM | 08/31/22)

Open Open

Field 2 (06:36 PM | 08/31/22)

Open Open

FHC - Ada Elementary (02:58 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 1 (02:58 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 2 (02:58 PM | 05/12/18)

Open Open

FHC - Pine Ridge Elementary (02:58 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 1 (02:58 PM | 05/12/18)

Open Open

FHC - Thornapple Elementary (02:58 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 1 (02:58 PM | 05/12/18)

Open Open

Forest Hills Admin Fields (02:58 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 1 (02:58 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 2 (10:56 AM | 08/21/18)

Open Open

FHE - Cow Pasture (02:58 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 1 (02:58 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 2 (02:58 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 3 (12:29 PM | 08/24/18)

Open Open

Field 4 (12:29 PM | 08/24/18)

Open Open

Field 5 (12:29 PM | 08/24/18)

Open Open

Field 6 (12:29 PM | 08/24/18)

Open Open

Field 7 (12:29 PM | 08/24/18)

Open Open

Field 8 (12:29 PM | 08/24/18)

Open Open

FHE - Knapp Forest (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 1 (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 2 (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

FHE - Orchard View Elementary (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 1 (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 2 (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 3 (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 4 (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

FHN - Upper Practice (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 1 (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

FHN - Lower Bowl (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

FHN - Northern Trails Soccer Field (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 1 (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

FHN - Northern Trails Baseball Outfield (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 1 (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

FHN - Collins Elementary (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 1 (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

FHN - Meadow Brook Soccer Field (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 1 (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

FHN - Meadow Brook Baseball Outfield (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

Field 1 (03:22 PM | 05/12/18)

Open Open

FHC JV Baseball Outfield (07:30 AM | 08/17/18)

Open Open

Field 1 (07:30 AM | 08/17/18)

Open Open

Field 2 (07:30 AM | 08/17/18)

Open Open

TBD-TBD (07:34 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 1 (07:34 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 2 (07:34 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 3 (07:34 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 4 (07:34 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 5 (07:34 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 6 (07:34 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 7 (07:34 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 8 (07:34 AM | 08/23/18)

Open Open

East Grand Rapids (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 1 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 2 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 3 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 4 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 5 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 6 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 7 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 8 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Greenville (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 1 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 2 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 3 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 4 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 5 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 6 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 7 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 8 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 9 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 10 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 11 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 12 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 13 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 14 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 15 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 16 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 17 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 18 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 19 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 20 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Caledonia (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 1 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 2 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 3 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 4 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 5 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 6 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 7 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 8 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 9 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 10 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 11 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 12 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 13 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 14 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 15 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 16 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 17 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 18 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 19 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 20 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

East Rockford Middle School (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 1 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 2 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 3 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 4 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 5 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 6 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 7 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 8 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 9 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 10 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 11 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 12 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 13 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 14 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 15 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 16 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 17 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 18 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 19 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 20 (07:40 AM | 08/23/18)

Open Open

East Kentwood (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 1 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 2 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 3 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 4 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 5 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 6 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 7 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 8 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 9 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 10 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 11 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 12 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 13 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 14 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 15 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 16 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 17 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 18 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 19 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Field 20 (07:44 AM | 08/23/18)

Open Open

Catholic Central High School Stadium (03:29 PM | 08/23/19)

Open Open

Field 1 (03:29 PM | 08/23/19)

Open Open

North Rockford Middle School (03:31 PM | 08/23/19)

Open Open

West Catholic High School - Falcon Stadium (03:33 PM | 08/23/19)

Open Open

Field 1 (03:33 PM | 08/23/19)

Open Open

Jenison High School (08:36 AM | 09/25/19)

Open Open

Field 1 (08:36 AM | 09/25/19)

Open Open

Grandville Middle School-Davies Field (08:39 AM | 09/25/19)

Open Open

Field 1 (08:39 AM | 09/25/19)

Open Open

Hudsonville Freshemen Campus (08:42 AM | 09/25/19)

Open Open

Forest Hills Eastern (back 40) (05:23 PM | 08/27/21)

Open Open

Field 1 (05:23 PM | 08/27/21)

Open Open

Coopersville (03:44 PM | 08/26/22)

Open Open

Field 1 (03:44 PM | 08/26/22)

Open Open

Kenowa (03:46 PM | 08/26/22)

Open Open

Field 1 (03:46 PM | 08/26/22)

Open Open

Sparta (03:48 PM | 08/26/22)

Open Open

Field 1 (03:48 PM | 08/26/22)

Open Open

Rockford High School (10:16 AM | 09/05/22)

Open Open

Varsity Field (10:23 AM | 09/05/22)

Open Open

Cedar Springs (05:37 AM | 09/06/22)

Open Open

Field 1 (05:37 AM | 09/06/22)

Open Open

High School (05:40 AM | 09/06/22)